Keiturin Sote Oy:n lääkäripalveluiden tarjouspyyntöön 15.5.2019 mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset

Keiturin Sote Oy:n täsmennetty tarjouspyyntö
Keiturin Sote Oy:n täsmennetty tarjouspyynnön liite 3

Täsmennys vertailuhinnan laskemiseen:
Vertailuhinta lasketaan laskemalla alla olevat kokonaisuudet yhteen. Tämän perusteella valitaan yksi palveluntuottaja, jonka viikkohinta on halvin.

  • Kiirevastaanotto toimitustakuu Virrat: 76 h x tarjoajan tuntihinta toimitustakuulliselle kiirevastaanotolla työskentelevälle lääkärille
  • Ajanvarausvastaanotto Virrat ja Ruovesi: 120 h x tarjoajan tuntihinta ajanvarausvastaanotolle työskentelevälle lääkärille

Keiturin Sote Oy:n lääkäripalveluiden tarjouspyyntöön 15.5.2019 mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset

Mikä on tämän hetkinen palvelutuotannon hinta Keiturin Sotelle?

Poliklinikkapalvelut Virroilla ja Ruovedellä on kokonaisuudessaan ulkoistettu. Palvelun hinta vuonna 2018 oli 1550 tuhatta euroa, joka sisältää sekä lääkärien että hoitajien työpanoksen.

Tarjouspyynnön Liitteen 1 sivulla 2 mainittu ”…yhteisesti sopien minimivaatimus on LK5”. Voisiko tilaaja täsmentää mitä tämä ”yhteisesti sopiminen” käytännössä tarkoittaa?

Tilaajan tavoitteena on, että ajanvarauslääkärit olisivat laillistettuja lääkäreitä, mutta tilaaja tiedostaa lääkäritilanteen haastavuuden. Tarjouskilpailun voittajan kanssa voidaan sopia tilanteen mukaan LK5 käytöstä ja tuntihinnasta.

Kuka vastaa kuvantamiskustannuksista?

Tilaaja eli Keiturin Sote Oy vastaa kuvantamiskustannuksista.

Lasketaanko tarjoajan tarjouspyynnössä ilmoittamista hinnoista ilmoitetuilla prosenttiosuuksilla painotettu keskiarvo, jota käytetään vertailuperusteena vai saako tarjoajat pisteitä jollakin periaatteella tarjoamistaan hinnoista?

Tarjouspyyntöä on täsmennetty kohdan 10 tarjousten vertailun osalta seuraavasti:
Lisätty kappale on merkitty kursiivilla. Poistettu kappale on yliviivattu.

Tilaaja hylkää tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset, sekä tarjoukset, joihin ei ole liittynyt vaadittuja selvityksiä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai halpana.

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnalta halvin.

Toimittajaksi valitaan tarjous, jonka viikkohinta on halvin. Viikkohinta lasketaan käyttäen Tarjouspyynnön liitteen 1 kohtia 3.2. ja 3.3 . LK5:n hintaa ei oteta huomioon laskennassa/valintaperusteena.

Hankinnan vertailuperusteena on halvimman kokonaishinnan esittänyt tarjoaja. Virtain kiirevastaanoton lääkäri(LL) toimitustakuulla tuntihinta painoarvo on 60% (60 pistettä).

Ajanvarausvastaanoton lääkärin (LL) tuntihinnan painoarvo on 30% (30 pistettä) ja ajanvarausvastaanoton lääkärin (LK5) tuntihinnan painoarvo on 10% (10 pistettä)