Asiakkaan asema ja oikeudet

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu). Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Tiedote:
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja hammashoidossa 1-9/2020
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja hammashoidossa 10-12/2020
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja hammashuollossa 2021
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja hammashuollossa 2022

Hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolain 48 §:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen 2 ja 3 luvussa tarkoitettuja palveluiden saamiseksi koko maan terveyskeskuksista/-asemista. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen/-asemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu siirtyy kokonaan: uudelta terveyskeskukselta/-asemalta saa kaikki palvelut. Valintaoikeus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella. Jos koko perhe vaihtaa hoitopaikkaa, ilmoitus on tehtävä jokaisesta perheenjäsenestä erikseen (lapset eivät siirry automaattisesti vanhempiensa mukana).

Kuntalaisilla on lakisääteinen oikeus kerran vuodessa valita perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus. Valinnan seurauksena kuntalainen vaihtaa kaikki terveyskeskuksen kiireettömät palvelut kuten:
· lääkäri- ja hoitajavastaanotot
· suun terveydenhuollon vastaanotot (hammaslääkäri, suuhygienisti)
· fysioterapeutin, jalkaterapeutin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin vastaanotot
· terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
· neuvolan vastaanotot
· apuväline- ja hoitotarvikejakelun
· lyhytaikaisen osastohoidon

Ulkopaikkakuntalaisilta potilailta, jotka asuvat paikkakunnalla pidempiaikaisesti, edellytetään hoitotarvikkeiden saamiseksi aina kotikunnan tekemää terveys- ja hoitosuunnitelmaa, maksusitoumusta tai terveyskeskuksen vaihtoa.

Katso lisätietoja osoitteesta suomi.fi

Tiedote: Terveydenhuoltolain mukainen hoitopaikan valinta/vaihto
Pdf-lomake: Hoitopaikan valinta/vaihtaminen

Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Virtain ja Ruoveden terveyskeskusten potilasasiamiehenä toimii Tuula Heinonen, puh. 044 715 1134.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
Neuvonta ti klo: 12-15 ja ke–to klo: 10–13, puh. 050 341 5244
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet:
Saarinen Sanna, Sointula Maija-Kaisa ja Vainio Heidi

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassa pidettäviä tietoja)
sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite:
Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto

Lue lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä: Sosiaaliasiamies, esite 2020

 

Muistutus

Muistutuksen tekeminen

Asiakkaan kohdatessa Keiturin Sote Oy:ssä palvelun, johon hän on syystä tai toisesta tyytymätön, on asia ensisijaisesti keskusteltava kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilön kanssa. Tässä keskustelussa pyritään ratkaisuun, ja mahdollinen todettu epäkohta pyritään korjaamaan. Mikäli asiakas haluaa tehdä muistutuksen, hänelle annetaan kirjallisen tai suullisen muistutukseen tekemiseen tarvittava ohjaus, tarvittaessa lomake ja sen täyttämisohjeet. Kirjallinen muistutus toimitetaan Keiturin Sote Oy:n vastaavalle lääkärille ja suun terveydenhuollon osalta vastaavalle hammaslääkärille. Muistutuksen voi tehdä myös suullisesti.

Pdf-lomake: Muistutuslomake Keiturin Sote Oy

Muistutuksen käsittely

Vastaava lääkäri tai vastaava hammaslääkäri arvioi, mitä toimenpiteitä muistutuksen johdosta on tehtävä, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä muistutuksen tekijään sekä muistutuksen kohteena olevaan, toiminnasta vastaavaan tahoon. Muistutuslomakkeeseen kirjataan muistutuksen johdosta käydyt keskustelut ja tehtävät toimenpiteet. Kopio siitä lähetetään muistutuksen tekijälle. Suullisesti tehtyyn muistutukseen vastataan kirjallisesti. Muistutus käsitellään neljän viikon kuluessa siitä, kun muistutus on jätetty. Tämän jälkeen muistutuslomake säilytetään lukitussa tilassa arkistoituna 12 vuotta. Muistutuksen tekijällä on samanaikaisesti mahdollisuus ja oikeus ottaa asia puheeksi myös potilasasiamiehen kanssa mahdollisia muita toimenpiteitä varten.

Potilasrekisterin tietojen tarkistus- ja korjauspyynnöt

Potilaalla on oikeus perustellusta syystä vaatia rekisteritietojen tarkastusta ja korjausta tai lokitietojen tarkastusta. Asiasta tulee tehdä kirjallinen perusteltu pyyntö tai vaatimus, joka osoitetaan tietosuojavastaavalle.  Hän käsittelee kirjallisen tarkastuspyynnön ja korjaamisvaatimuksen rekisteristä vastaavan henkilön tai potilaan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa.

Pdf-lomake: Asianosaisen tiedonsaantipyyntö
Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Pdf-lomake: Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö
Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla. Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdetta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.
Lomake lähetetään osoitteella: Virtain terveyskeskus, Sairaalantie 1, 34800 VIRRAT

Pdf-lomake: Henkilötietojen korjaamisvaatimus
Henkilötietojen korjaamisvaatimus -lomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Pdf-lomake: Lokitietojen tarkastuspyyntö

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa