Vanhemmat ja kaksi lasta.

Asiakkaan asema ja oikeudet

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu). Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua arviosta. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää kolmella kuukaudella (yhteensä odotusaika kuusi kuukautta).

Katso tiedote, jossa näkyy T3-luvut perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa kuukausittain vuodelta 2023: 
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa 2023

Hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolain 48 §:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen 2 ja 3 luvussa tarkoitettuja palveluiden saamiseksi koko maan terveyskeskuksista/-asemista. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen/-asemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu siirtyy kokonaan: uudelta terveyskeskukselta/-asemalta saa kaikki palvelut. Valintaoikeus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella. Jos koko perhe vaihtaa hoitopaikkaa, ilmoitus on tehtävä jokaisesta perheenjäsenestä erikseen (lapset eivät siirry automaattisesti vanhempiensa mukana).

Kuntalaisilla on lakisääteinen oikeus kerran vuodessa valita perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus. Valinnan seurauksena kuntalainen vaihtaa kaikki terveyskeskuksen kiireettömät palvelut kuten:
· lääkäri- ja hoitajavastaanotot
· suun terveydenhuollon vastaanotot (hammaslääkäri, suuhygienisti)
· fysioterapeutin, jalkaterapeutin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin vastaanotot
· terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
· neuvolan vastaanotot
· apuväline- ja hoitotarvikejakelun
· lyhytaikaisen osastohoidon

Pdf-lomake: Sote-aseman vaihtaminen
Sähköinen lomake: Ilmoitus terveyskeskuksen tai terveysaseman vaihtamisesta

Sähköisen lomakkeen voi täyttää ja lähettää turvallisesti eteenpäin. Lomakkeille tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Käytä mieluiten Edge- tai Chrome-nettiselainta.Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Virtain ja Ruoveden terveyskeskusten potilasasiamiehenä toimii Tuula Heinonen, puh. 044 715 1134.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
Neuvonta ti klo: 12-15 ja ke–to klo: 10–13, puh. 050 341 5244
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet:
Saarinen Sanna, Sointula Maija-Kaisa ja Vainio Heidi

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassa pidettäviä tietoja)
sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite:
Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto

Lue lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä: Sosiaaliasiamies, esite 2020

 

Muistutus

Muistutuksen tekeminen

Asiakkaan kohdatessa Keiturin Sote Oy:ssä palvelun, johon hän on syystä tai toisesta tyytymätön, on asia ensisijaisesti keskusteltava kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilön kanssa. Tässä keskustelussa pyritään ratkaisuun, ja mahdollinen todettu epäkohta pyritään korjaamaan. Mikäli asiakas haluaa tehdä muistutuksen, hänelle annetaan kirjallisen tai suullisen muistutukseen tekemiseen tarvittava ohjaus, tarvittaessa lomake ja sen täyttämisohjeet. Kirjallinen muistutus toimitetaan Keiturin Sote Oy:n vastaavalle lääkärille ja suun terveydenhuollon osalta vastaavalle hammaslääkärille. Muistutuksen voi tehdä myös suullisesti.

Pdf-lomake: Muistutuslomake Keiturin Sote Oy

Muistutuksen käsittely

Vastaava lääkäri tai vastaava hammaslääkäri arvioi, mitä toimenpiteitä muistutuksen johdosta on tehtävä, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä muistutuksen tekijään sekä muistutuksen kohteena olevaan, toiminnasta vastaavaan tahoon. Muistutuslomakkeeseen kirjataan muistutuksen johdosta käydyt keskustelut ja tehtävät toimenpiteet. Kopio siitä lähetetään muistutuksen tekijälle. Suullisesti tehtyyn muistutukseen vastataan kirjallisesti. Muistutus käsitellään neljän viikon kuluessa siitä, kun muistutus on jätetty. Tämän jälkeen muistutuslomake säilytetään lukitussa tilassa arkistoituna 12 vuotta. Muistutuksen tekijällä on samanaikaisesti mahdollisuus ja oikeus ottaa asia puheeksi myös potilasasiamiehen kanssa mahdollisia muita toimenpiteitä varten.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen yleis- ja erityislainsäädäntö. Sinulla on oikeus tarkastaa lokitiedot asiakas- ja potilastietojesi käsittelystä ja luovuksista sekä pyytää selvitystä, jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä.

Lue lisää:
Tietosuoja
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen
Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja lokitiedotSuosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

 

Lomakkeet

 

Hoitopaikan valinta/vaihtaminen
Muistutuslomake Keiturin Sote
Potilasasiapapereiden siirto

Seuraavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.Pirha.fi:
Asiakastietojen tarkastuspyyntö
Asiakastietojen oikaisupyyntö
Potilastietojen tarkastuspyyntö
Potilastietojen oikaisupyyntö