Vanhemmat ja kaksi lasta.

Asiakkaan asema ja oikeudet

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu). Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua arviosta. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää kolmella kuukaudella (yhteensä odotusaika kuusi kuukautta).

Katso tiedote, jossa näkyy T3-luvut perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa kuukausittain vuodelta 2024: 
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa 2024

Hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolain 48 §:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen 2 ja 3 luvussa tarkoitettuja palveluiden saamiseksi koko maan terveyskeskuksista/-asemista. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen/-asemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu siirtyy kokonaan: uudelta terveyskeskukselta/-asemalta saa kaikki palvelut. Valintaoikeus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella. Jos koko perhe vaihtaa hoitopaikkaa, ilmoitus on tehtävä jokaisesta perheenjäsenestä erikseen (lapset eivät siirry automaattisesti vanhempiensa mukana).

Kuntalaisilla on lakisääteinen oikeus kerran vuodessa valita perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus. Valinnan seurauksena kuntalainen vaihtaa kaikki terveyskeskuksen kiireettömät palvelut kuten:
· lääkäri- ja hoitajavastaanotot
· suun terveydenhuollon vastaanotot (hammaslääkäri, suuhygienisti)
· fysioterapeutin, jalkaterapeutin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin vastaanotot
· terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
· neuvolan vastaanotot
· apuväline- ja hoitotarvikejakelun
· lyhytaikaisen osastohoidon

Pdf-lomake: Sote-aseman vaihtaminen
Digitaalinen lomake: Ilmoitus terveyskeskuksen tai terveysaseman vaihtamisesta

Digitaalisen lomakkeen voi täyttää ja lähettää turvallisesti eteenpäin. Lomakkeille tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Käytä mieluiten Edge- tai Chrome-nettiselainta.

 

Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaava palvelee terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Potilasasiavastaava on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa oikeuksistasi potilaana. Pirkanmaan hyvinvointialueella potilasasiavastaava palvelee alueellaan sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon potilaita eli myös Keiturin Soten potilaita ja asiakkaita. Potilasasiavastaavan tehtävä on puolueeton, riippumaton ja lakisääteinen. Potilasasiavastaava on taho, joka neuvoo, miten sinä potilaana voit toimia omassa asiassasi.

Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot löydät tästä linkistä Pirkanmaan hyvinvointialueen www-sivuilta.

Sosiaaliasiavastaava

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai kohteluun sosiaalihuollon yksikössä tai varhaiskasvatuksessa tai kaipaat neuvontaa oikeuksistasi asiakkaana, sosiaaliasiavastaavan kanssa voit pohtia erilaisia keinoja tilanteen selvittämiseksi. Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on puolueeton, riippumaton ja lakisääteinen. Sosiaaliasiavastaava on taho, joka neuvoo, miten sinä asiakkaana voit toimia omassa asiassasi.

Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot löydät tästä linkistä Pirkanmaan hyvinvointialueen www-sivuilta.

 

Muistutus

Muistutuksen tekeminen

Asiakkaan kohdatessa Keiturin Sote Oy:ssä palvelun, johon hän on syystä tai toisesta tyytymätön, suosittelemme keskustelemaan asiasta kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilön kanssa. Tässä keskustelussa pyritään ratkaisuun, ja mahdollinen todettu epäkohta pyritään korjaamaan. Mikäli asiakas haluaa tehdä muistutuksen, hänelle annetaan kirjallisen tai suullisen muistutukseen tekemiseen tarvittava ohjaus, tarvittaessa lomake ja sen täyttämisohjeet. Kirjallinen muistutus toimitetaan Keiturin Sote Oy:n vastaavalle lääkärille ja suun terveydenhuollon osalta vastaavalle hammaslääkärille. Muistutuksen voi tehdä myös suullisesti.

Pdf-lomake: Muistutuslomake Keiturin Sote Oy

Muistutuksen käsittely

Vastaava lääkäri tai vastaava hammaslääkäri arvioi, mitä toimenpiteitä muistutuksen johdosta on tehtävä, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä muistutuksen tekijään sekä muistutuksen kohteena olevaan, toiminnasta vastaavaan tahoon. Muistutuslomakkeeseen kirjataan muistutuksen johdosta käydyt keskustelut ja tehtävät toimenpiteet. Kopio siitä lähetetään muistutuksen tekijälle. Suullisesti tehtyyn muistutukseen vastataan kirjallisesti. Muistutus käsitellään neljän viikon kuluessa siitä, kun muistutus on jätetty. Tämän jälkeen muistutuslomake säilytetään lukitussa tilassa arkistoituna 12 vuotta. Muistutuksen tekijällä on samanaikaisesti mahdollisuus ja oikeus ottaa asia puheeksi myös potilasasiavastaavan kanssa mahdollisia muita toimenpiteitä varten.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen yleis- ja erityislainsäädäntö. Sinulla on oikeus tarkastaa lokitiedot asiakas- ja potilastietojesi käsittelystä ja luovuksista sekä pyytää selvitystä, jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä.

Lue lisää:
Tietosuoja
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen
Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja lokitiedot

Omavalvontasuunnitelmat

Iltarusko, omavalvontasuunnitelma 2024

Keiturinpuisto, sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 2024

Kotiranta, sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 2024

Kotihoito Virrat, omavalvontasuunnitelma 2024

Vihriälä, sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 2024

 

 

 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

 

Lomakkeet

 

Hoitopaikan valinta/vaihtaminen
Muistutuslomake Keiturin Sote
Potilasasiapapereiden siirto

Seuraavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.Pirha.fi:
Asiakastietojen tarkastuspyyntö
Asiakastietojen oikaisupyyntö
Potilastietojen tarkastuspyyntö
Potilastietojen oikaisupyyntö